Indirizzo: Via Sforzesca, 47 – 28100 Novara (NO)
Telefono: +39 373 7129554